Deklarationen fra 1968

Link: Deklarationen fra 1968

Deklarationen i uddrag

En deklaration med diverse bestemmelser er tinglyst på ejendommene i Grundejerforeningen Kollekolleparken. De vigtigste bestemmelser gengives i det
følgende (kun uddrag, let redigeret). Datoen for tinglysningen af deklarationen på de først udstykkede ejendomme er 31. juli 1965.

Der kan desuden forekomme særlige deklarationer på de enkelte ejendomme.

Bygningernes antal og placering: På den enkelte parcel må der kun opføres en fritliggende beboelsesbygning med tilhørende garager for personvogne, højst to
garager pr. ejendom. Garager skal overalt respektere en byggelinie 5,0 m fra vejskel.

Bebyggelsen skal placeres i henhold til bebyggelsesplan dateret 12. maj 1966. Grundens udnyttelsesgrad må højst andrage 0,2. Enhver bygningsdel skal holdes
mindst 2,5 m fra skel, bortset fra garage eller carport, der kan placeres i skel, hvis bestemmelserne i landsbyggeloven i øvrigt er overholdt. Eventuel senere
udvidelse skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse, før bebyggelsen påbegyndes.

Parkering og tilkørselsforhold: Enhver grundejer er pligtig til at etablere og vedligeholde plads til mindst to parkeringspladser (inkl. eventuel garage) på egen
grund. Parkeringspladserne skal etableres samtidig med parcellens bebyggelse. Overkørsler over fortovene på offentlig vej anlægges af kommunen på ejerens
regning.

Der må ikke etableres nogen form for adgang eller udkørsel fra parcellerne til Skovlinien eller Kollekollevej (tidligere Ritavej).

Bygningernes udformning: På parcellerne må kun opføres bygninger med en beboelseslejlighed og et beboelseslag. Der må ikke være større taghældning end 35°. Soklens højde over terræn må ikke overstige 40 cm. Bygningshøjden regnet fra terræn til skæringen mellem mur og tagflade må ikke overstige 3,0 m.

Ejendommenes anvendelse: Der må ikke på parcellen drives butik, indrettes fabrik, værksted, vognmands- eller droskeforretning, lager- eller oplagsplads, og der
må i øvrigt ikke drives nogen art af virksomhed eller foretages noget, som ved støv,
lugt, røg, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn ,er til gene for de omboende.

Det skal dog være beboerne tilladt at have privatkontorer, atelier, konsultationsværelser, tegnestuer o. lign., som ikke medfører ulemper for de omboende og så vidt det efter kommunalbestyrelsens skøn kan ske uden, at ejendommens karakter af beboelsesejendom derved forandres eller kvarterets præg af
beboelseskvarter brydes, f.eks. ved omfang af eventuelt klientbesøg. Eventuel erhvervsmæssig skiltning skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Hegn: Såfremt ejeren ønsker at hegne parcellen mod offentlig vej, skal det ske med levende hegn. Hegnsplantningen må støttes af trådhegn, der i så fald ikke må
have større højde end 1,2 m. Låger skal indrettes til at åbne indad.

Enhver grundejer har pligt til og ret til i sydligt og vestligt skel mod nabogrund at opsætte et tiltalende hegn, der med hensyn til højde og tæthed snarest og mest
muligt udelukker indblik fra nabogrundene, og har pligt til altid at holde dette ved lige og i god orden, men er ikke pligtig at klippe den side hæk, som vender mod
naboen.

Intet hegn mod vej, nabo eller omkring læpladser eller lignende må have en større højde end 1,8O m. Hegn mod vej skal plantes i en afstand af 30 cm fra vejskel.

Renholdelse og snerydning: Renholdelse, herunder snekastning og grusning af sti og fortov ud for parcellen, påhviler de respektive ejere.

Grundejerforening: Køberen og efterfølgende ejere af samtlige parceller, som udstykningsplanen omfatter, er, så længe vedkommende er ejer af parcellen,
forpligtet til at indtræde som medlem af en grundejerforening, der omfatter samtlige parceller ifølge udstykningsplanen. Foreningens formål er at løse de for
parcelejerne fælles opgaver.

Parcelejerne er til enhver tid underkastet grundejerforeningens vedtægter og er pligtig til at udrede de bidrag, som grundejerforeningen pålægger sine
medlemmer til forsvarlig vedligeholdelse af alle fælles anlæg og til grundejerforeningens administration samt bidrag til fonds, der efter foreningens bestemmelser
hensættes til vedligeholdelse af fælles indretninger eller til nyetableringer.

Grundejerforeningens vedtægter samt ændringer heri skal godkendes af Værløse kommunalbestyrelse. Skulle grundejerforeningen blive ude af stand til at
fungere, træffes de bestemmelser, som det tilkommer grundejerforeningen at træffe, af Værløse kommunalbestyrelse.

Håndhævelse: Påtaleret over for ovennævnte bestemmelser har kommunen, der endvidere kan meddele sådanne lempelser og afvigelser, som den finder
foreneligt med kvarterets karakter, og som ikke kan være til væsentlig gene for de omboende. Alle spørgsmål vedrørende servitutternes fortolkning afgøres af
kommunen, hvis fortolkning grundejeren er pligtig at underkaste sig.

Deklarationen kan ikke udslettes uden kommunalbestyrelsens samtykke, ligesom yderligere deklarationer ikke må tinglyses uden kommunalbestyrelsens
godkendelse.