Personoplysninger

Politik udarbejdet i medfør af Persondataforordningen (GDPR) og loven om databeskyttelse

Grundejerforeningens generalforsamlingsvalgte bestyrelse indsamler og opbevarer oplysninger om medlemmernes og beboernes (lejernes) navne, adresser og e-mailadresser. Indsamlingen og opbevaringen sker til brug for kontakten med medlemmerne og for at varetage bestyrelsens øvrige legitime opgaver for foreningen, herunder opkrævning af kontingent og kommunikation med myndigheder og ejendomsformidlere i forbindelse med ejerskifter (jf. foreningens vedtægter, særligt §§ 4 og 5).

Oplysningerne opbevares i et digitalt adressekartotek. Dette er alene tilgængeligt for den til enhver tid valgte bestyrelse. Oplysningerne udleveres ikke til andre. Bestyrelsen vurderer, at både oplysningernes følsomhed og risikoen for misbrug af disse er meget lav.

Et medlem og en beboer kan til enhver tid kræve at se, hvad der registreret om vedkommende. Et medlem og en beboer har ret til at kræve korrektion af forkerte eller unøjagtige oplysninger og har ret til at få slettet vedkommendes e-mailadresse fra registret.

Når et medlem udtræder af foreningen, slettes oplysningerne om vedkommende.

Medlemmerne bestemmer selv om de vil være knyttet til den Facebook-gruppe, som ledes af Grundejerforeningens bestyrelse, og er i den sammenhæng selv ansvarlige for, hvilke oplysninger de vælger at give via dette system.

Grundejerforeningen har indgået aftale med Nets om opkrævning af kontingent via Betalingsservice. Til dette formål indsamler og opbevarer Nets oplysninger om navne, adresser og medlemsnumre (som modtages fra Grundejerforeningen, og som foreningen har adgang til), oplysninger om bankkonti (som modtages fra medlemmerne), samt oplysninger om status for aktuelle opkrævninger. Nets har beskrevet sin rolle som dataansvarlig, jf. virksomhedens hjemmeside.

Foreningen oplyser status vedrørende kontingentbetaling til ejendomsmæglere, der har aftale med et medlem om at forberede salg af dettes ejendom.

Nærværende politik offentliggøres på foreningens hjemmeside.

 

Nærværende politik er besluttet af Grundejerforeningens bestyrelse 1. august 2018